Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INFORMACJE

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa

 

§1
Wstęp

Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), dalej Ustawa, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Katowicach ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, NIP: 9540014967, REGON: 270039702 wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

 

§2
Postanowienia wstępne

 1. Ustala się następujące definicje stosowane w Regulaminie:
  1. informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  2. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460);
  3. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  4. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  5. Usługobiorca – użytkownik Strony korzystający z usług opisanych w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu;
  6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności dostępnych na Stronie.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem srm.com.pl (dalej również „Strona”)
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.srm.com.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

 

§3
Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca, będąc stowarzyszeniem zrzeszającym rzeczoznawców majątkowych, świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące:
  1. Szkolenia, warsztaty oraz inne formy wymienione w §2 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (dalej „Rozporządzenie”) online w zakresie oferowanym przez Usługodawcę za pośrednictwem strony, o której mowa w §2 ust. 2 Regulaminu (dalej również „Webinary”),
  2. Sprzedaż szkoleń i warsztatów oraz innych form wymienionych w §2 ust. 1-3 Rozporządzeniastacjonarnych oferowanych na stronie, o której mowa w §2 ust. 2 Regulaminu (dalej „Szkolenia stacjonarne”).
 2. W przypadku świadczenia przez Usługodawcę jeszcze innych usług, wykraczających poza zakres wskazany w ust. 1 powyżej, Usługodawca dokona aktualizacji Regulaminu, o ile będzie to konieczne.

 

§4
Webinary

 1. Webinary są usługą polegającą na możliwości uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach oraz innych formach wymienionych w §2 ust. 1-3 Rozporządzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej i udzieleniu Usługobiorcy dostępu do wybranego modułu Webinarów.
 2. Webinary są płatne, a cena Webinaru jest uzależniona od jego rodzaju. Zakres tematyczny, dane prowadzącego, ich termin i cena są publikowane na Stronie Usługodawcy.
 3. Skorzystanie z Webinaru wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres, NIP).
 4. Zakup wybranego pakietu Webinarów wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.
 5. Realizacja usługi następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny (Webinar w formie gotowego nagrania) bądź w terminie Webinaru, zaplanowanym w późniejszym okresie przez Usługodawcę.

 

§5
Szkolenia stacjonarne

 1. Szkolenia stacjonarne oferowane przez Usługodawcę są usługą polegającą na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach oraz innych formach wymienionych w §2 ust. 1-3 Rozporządzenia.
 2. Szkolenia stacjonarne są płatne, a cena każdego ze Szkoleń jest uzależniona od jego rodzaju. Zakres tematyczny, dane prowadzącego, ich termin, lokalizacja i cena są publikowane na Stronie Usługodawcy. Usługodawca dopuszcza możliwość organizacji szkoleń bezpłatnych dla członków Usługodawcy (stowarzyszenia) – stosowna informacja będzie zawarta na Stronie.
 3. Skorzystanie ze Szkolenia stacjonarnego wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres, NIP).
 4. Zakup wybranego pakietu Szkoleń stacjonarnych wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.
 5. Usługodawca odpowiada jedynie za treść merytoryczną Szkolenia stacjonarnego, nie odpowiada jednak za stan lokalu, w którym Szkolenie stacjonarne będzie się odbywało, jego infrastrukturę sanitarną i inne.
 6. Realizacja usługi następuje w terminie Szkolenia stacjonarnego, zaplanowanym przez Usługodawcę.

 

§6
Polityka prywatności

 1. W związku z korzystaniem ze Strony Usługodawca jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zbiera dane osobowe użytkowników Strony w zakresie niezbędnym do korzystania ze Strony oraz świadczenia poszczególnych oferowanych na Stronie usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym Usługobiorcę.
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie, w tym usług świadczonych Usługobiorcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
  3. w celu realizacji ustawowych obowiązków prawnych Administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa) w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie księgowo-rachunkowym oraz podatkowym;
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności opisanych w Polityce cookies. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies;
  5. w zakresie i celu wskazanym w udzielonej przez Użytkownika zgody podczas korzystania ze Strony – podstawą prawną jest zgodna Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, dane będą przetwarzane przez okres, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują Administratorowi przechowywać dane. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Na zasadach opisanych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności RODO) każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Na zasadach opisanych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności RODO) każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem przez zapewnione na Stronie funkcjonalności lub korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych w ustępie 10. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie ze Strony i Usług. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na Stronie lub do celów wskazanych w udzielonej przez Użytkownika zgody.
 10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, użytkownik może skontaktować się z Administratorem posługując się następującymi danymi kontaktowymi:
  1. Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców im. Andrzeja Kalusa, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice;
  2. E-mail: info@srm.com.pl;
  3. Formularz kontaktowy na Stronie.
 11. Administrator przestrzegając prawa do ochrony prywatności i podejmuje starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych. Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 12. Administratorjest uprawniony do usuwania nielegalnych treści zgodnie z Regulaminem, a w pozostałym zakresie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przez ,,nielegalne treści” rozumie się wszelkie informacje, niezależnie od formy ich przekazu, które samodzielnie lub przez odniesienie do działania, w tym świadczenia usług, są sprzeczne z prawem.
 13. Niniejsza Polityka może podlegać niezbędnym zmianom. W przypadku zmiany, na Stronie zostanie opublikowany zaktualizowany Regulamin, w tym niniejsza Polityka prywatności.

 

§7
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i reklamacje

 1. Niniejsze postanowienie określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Nienadużywania środków komunikacji elektronicznej, które to nadużycie mogłoby w szczególności doprowadzić do przeciążenia sieci teleinformatycznej i środków komunikacji wykorzystywanych przez strony,
  2. Nieudostępniania danych służących logowaniu do usług świadczonych przez Usługodawcę nieuprawnionym osobom trzecim, zwłaszcza jeśli takie udostępnienie doprowadziłoby do nieuprawnionego dzielenia się treściami zakupionymi przez Usługobiorcę z osobami trzecimi,
  3. Niewprowadzania danych niezgodnych ze stanem faktycznym – Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji danych i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania niewłaściwych danych bądź posłużenia się przez Usługobiorcę danymi osoby trzeciej.
 5. Usługobiorca:
  1. Ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane własnym działaniem lub niedbalstwem w związku z korzystaniem z usług,
  2. Zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przez Usługobiorcę w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów i niniejszego Regulaminu,
  3. Nie może kopiować, zmieniać, kompilować i udostępniać osobom trzecim treści wchodzących w skład Usług bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
  1. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
  2. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  3. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług są przyjmowane przez Usługodawcę pod adresem e-mail info@srm.com.pl, przy czym w celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji Usługodawca rekomenduje precyzyjny opis stanu faktycznego, w szczególności przyczyny reklamacji, wskazanie usługi i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych Usługobiorcy,
 8. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.
 9. W celu umożliwienia korzystania z Usług, Usługobiorca jest zobowiązany do rejestracji na Stronie Usługodawcy i wskazania własnych danych w formularzu rejestracyjnym. Dokonując rejestracji, Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę na podany adres e-mail informacji handlowych. Zgodę tę Usługobiorca może odwołać w każdym momencie w sposób wskazany w treści wiadomości e-mail.
 10. Logowanie do serwisu następuje przy użyciu loginu i hasła przypisanego do Usługobiorcy. Usługobiorcy przysługuje prawo do zmiany loginu i hasła. Dane te nie są znane Usługodawcy.
 11. Instrukcja rejestracji i logowania jest dostępna na Stronie Usługodawcy. W przypadku problemów technicznych z dokonaniem procesu rejestracji lub logowania, Usługobiorca jest uprawniony do kontaktu telefonicznego (w godzinach pracy Biura Usługodawcy podanych na Stornie) z Usługodawcą lub za pośrednictwem poczty e-mail, celem usunięcia niedogodności. Usługodawca usunie niedogodności niezwłocznie, w terminie możliwym ze względów technicznych.
 12. Usługi są realizowane przez Usługodawcę tak długo, jak długo Usługobiorca posiada konto w Serwisie logowania.
 13. Usługodawca może zablokować dostęp do profilu Usługobiorcy w przypadku:
  1. 3-krotnego podania błędnego hasła (w tym wypadku konieczne jest dokonanie resetu hasła, zgodnie z instrukcją podaną na Stronie),
  2. rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad korzystania ze Strony lub usług, lub przepisów prawa dotyczących wykorzystywania Usług lub Strony,
  3. gdy Usługodawca uzna, że dalsze korzystanie ze Strony przez Usługobiorcę naraża na istotne ryzyko bezpieczeństwo Strony lub zagraża interesowi innych Usługobiorców. Usługodawca ma prawo odebrać dostęp do Serwisu poprzez zablokowanie konta Usługobiorcy. Ponowne uzyskanie dostępu do Strony i Usług może nastąpić po ustaniu przyczyn, które spowodowały zablokowanie dostępu do Strony i Usług,
 14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13 lit. b i c, Usługodawca może również usunąć profil Usługobiorcy. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z dotychczas nabytych treści za wyjątkiem sytuacji, w której Usługobiorca w sposób nieuprawniony dokonuje powielenia treści, w szczególności poprzez ich kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim.
 15. Prawo do usunięcia profilu przysługuje również Usługobiorcy. W takim przypadku usunięcie profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy łączącej strony ze skutkiem natychmiastowym.
 16. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługobiorca narusza Regulamin lub przepisy prawa podczas korzystania z Usług i mimo wezwania go do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, dalej dokonuje naruszeń.

 

§8
Metody płatności za usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca przewiduje następujące metody płatności za usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Płatność za pośrednictwem systemu PayU,
  2. Płatność przelewem bezpośrednio z konta Zleceniobiorcy na konto Zleceniodawcy wskazane na Stronie
  3. ……….
  4. ………..
  5. ……….
 2. W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w ust. 1 pkt a powyżej, Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami płatności (tzw. surcharge). Tabela stawek pobieranych przez zarządcę systemu PayU stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zapłata następuje wraz z dokonaniem zamówienia Usługi.

 

§9
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
  1. posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome lub Mozilla FireFox.
  2. posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie. Jednak osoby zamierzające wziąć udział w dyskusji proszone są o zainstalowanie mikrofonu i podczas logowania zaznaczenie opcji "używam mikrofonu".
 2. Szczegółowy opis wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz specyfikacja stosowanych zabezpieczeń, znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niektóre z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

 

§10
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Wykonując obowiązek wynikający z treści art. 6 pkt 1 Ustawy, Usługodawca wskazuje na następujące, przykładowe (niewyłączne) szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Oprogramowanie złośliwe (Malware) mogące powodować dysfunkcję m.in. systemów operacyjnych Usługobiorcy,
  2. Oprogramowanie szpiegujące (Spyware), mogące pobierać w sposób niezamierzony i nielegalny danych zgromadzonych w sprzęcie Usługobiorcy wykorzystywanym do korzystania z Usług,
  3. wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
 2. Aby zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniami wymienionymi w ust. 1 powyżej, Usługobiorca powinien zadbać o oryginalne oprogramowanie i program antywirusowy na sprzęcie użytkowanym do korzystania z Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania Usługobiorcy w tym zakresie.

 

§11
Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności
  w niniejszym postanowieniu, w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny
  w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy w drodze zakupu danej Usługi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy – info@srm.com.pl, bądź na adres pocztowy Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Im. Andrzeja Kalusa, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umowy:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Załącznik nr 4 do umowy stanowią Informacje dotyczące korzystania z praw odstąpienia od umowy.

 

§12 
Rezygnacja z usługi

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji z usługi:
  1. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem Webinaru,
  2. W terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia stacjonarnego.
 2. W pozostałych przypadkach rezygnacja z usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny usługi, a ewentualny zwrot środków pozostaje w gestii Usługodawcy.
 3. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do konsumentów,
  z odpowiednim zastosowaniem postanowień Regulaminu i ustawy o prawach konsumenta, wynikających z posiadania statusu konsumenta.

 

§13
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy, ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku kiedy:
  1. jest to wymagane ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa,
  2. jest to uzasadnione wystąpieniem siły wyższej,
  3. zmianie ulegną wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do korzystania z Usług,
  4. wprowadzenia zmian w ofercie Usługodawcy i sposobu oferowania Usług na Stronie,
  5. zmian organizacyjnych po stronie Usługodawcy,
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2024 r.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – wymagania techniczne dla sprzętów służących do korzystania z Usług

Załącznik nr 2 – tabela opłat związanych z płatnościami internetowymi

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Załącznik nr 4 – pouczenie o prawach konsumenta