Jak zostać członkiem

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • nadzwyczajnych.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Rady Stowarzyszenia osobom wybitnie zasłużonym dla środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba, ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Członek zwyczajny

Aby zostać członkiem zwyczajnym ŚSRM im. A. Kalusa należy złożyć w biurze Stowarzyszenia komplet dokumentów:

 • wypełnioną deklarację członkowską wraz z oświadczeniem RODO,
 • kserokopię uprawnień zawodowych,
 • CV zawodowe.

Aby zostać członkiem nadzwyczajnym ŚSRM im. A. Kalusa należy złożyć w biurze Stowarzyszenia komplet dokumentów:

 • wypełnioną deklarację członkowską wraz z oświadczeniem RODO,
 • dokument potwierdzający posiadanie wypełnionego dziennika praktyki zawodowej, o którym mowa w § 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w przypadkach, o których mowa w art. 177 ust. 2 i 2b Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • CV zawodowe.

Skan dokumentów można również przesłać mailem na adres: info@srm.com.pl.

Ostatnim etapem jest spotkanie z Radą Stowarzyszenia i podjęcie przez nią Uchwały o przyjęciu w poczet członków. Uchwała podejmowana jest bezpośrednio po spotkaniu.

 

 

Koszty członkostwa

 • 500,00 zł - wpisowe (opłata jednorazowa po przyjęciu do Stowarzyszenia)
 • składki członkowskie w wysokości 50,00 zł miesięcznie. Zgodnie z § 15 pkt 3 Statutu ŚSRM składki członkowskie płaci się w ratach  kwartalnych nie później, niż do końca danego kwartału.