Dla Autorów artykułów naukowych

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów z kół naukowych oraz praktyków działających w szeroko pojętym sektorze nieruchomości do nadsyłania oryginalnych, nie publikowanych wcześniej artykułów naukowych przedstawiających prace:

  • teoretyczne,
  • metodyczne,
  • badawcze.

Artykuły naukowe powinny posiadać objętość od 4 000 do 6 000 wyrazów (10-15 stron tekstu). Przesłany dokument powinien obejmować:

  • stronę tytułową zawierającą tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacjami, streszczenie w języku polskim i języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim;
  • tekst artykułu naukowego w podziale na numerowane sekcje (rozdziały) zwierające wprowadzenie oraz w zależności od rodzaju artykułu naukowego: studia literaturowe, metody badawcze, wyniki badań, wnioski końcowe oraz bibliografię i w razie potrzeby załączniki.

Artykuł naukowy powinien zostać przesłany w edytowalnym pliku Word. Tabele, rysunki, mapy i zdjęcia powinny być zawarte bezpośrednio w tekście artykułu.

Ze względu na recenzję w formule double-blind review, artykuł naukowy za wyjątkiem strony tytułowej powinien zostać zanonimizowany. Oznacza to, że w tekście artykułu oraz w bibliografii imiona i nazwiska autorów artykułu naukowego należy zastąpić określeniem „Anonymous”. W pracy należy stosować ujednolicony sposób podawania przypisów źródłowych i spisu bibliograficznego zgodnie ze stylem APA.

Artykuł naukowy powinien zostać przygotowany w oparciu o szablon zawierający wymogi techniczne i edytorskie. Szablon do pobrania poniżej:

Do pobrania: