Komisja opiniująca STOWARZYSZENIE

Komisja opiniująca

Komisja opiniująca przy ŚSRM działa na podstawie art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu.

Ocenie podlegają operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych będących naszymi członkami, jak i rzeczoznawców spoza Stowarzyszenia.

Dokładamy maksymalnej staranności, by Autor operatu szacunkowego mógł wypowiedzieć się na każdym etapie procesu oceny i by sam proces był transparentny:

 • zgodnie z regulaminem informujemy Autora o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania oceny operatu szacunkowego, czyli jeszcze zanim podpisana zostanie umowa z Zamawiającym w sprawie wykonania opinii,
 • zawiadamiamy Autora operatu o wszczęciu postępowania po podpisaniu umowy oraz o składzie Zespołu Opiniującego,
 • zawiadamiamy Autora operatu o terminie spotkania z Zespołem Opiniującym oraz przekazujemy uwagi i pytania Zespołu przed spotkaniem,
 • przekazujemy Autorowi sentencję wyceny ze wskazaniem ewentualnie naruszonych przepisów prawa lub/i standardów zawodowych mogących skutkować negatywną opinią,
 • na tym etapie też umożliwiamy Autorowi operatu szacunkowego odwołanie się do Kolegium Arbitrażowego.

 

Kolegium arbitrażowe

Kolegium arbitrażowe zajmuje stanowisko w sytuacji, gdy Autor ocenianego operatu, niezgadzający się z treścią sentencji oceny sporządzonej przez Zespół Oceniający zwróci się z wnioskiem o jej zmianę.

 

Kto może zostać członkiem Komisji Opiniującej pry ŚSRM?

Członkiem KO może zostać rzeczoznawca majątkowy, wobec którego nie orzeczono kar dyscyplinarnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej lub nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej w okresie ostatnich 3 lat. Ponadto, kandydujący musi spełniać następujące kryteria:

 • wykonywać czynności rzeczoznawcy majątkowego co najmniej 5 lat,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres przynależności do ŚSRM,
 • posiadać odpowiedni autorytet, doświadczenie i wysokie kwalifikacje,
 • posiadać umiejętności formułowania wyważonych opinii, krytycyzm wobec problemów, życzliwość wobec ludzi.

 

Skład komisji

W skład Komisji Opiniującej 2022-2025 wchodzą:

 • Bablok Andrzej – Przewodniczący Komisji Opiniującej
 • Gutry Lech - Z-ca Przewodniczącego Komisji Opiniującej
 • Borkowski Witold
 • Cader Małgorzata
 • Goc Andrzej
 • Goebel Tomasz
 • Górniak Marek
 • Grajewska Joanna
 • Hajdasz Zdzisław
 • Jędrzejczyk Dorota
 • Jurgielewicz Jerzy
 • Kasiński Marek
 • Krzempek Jerzy
 • Kubarek Iwona
 • Lamik Jerzy
 • Łukasik-Kisiel Ewa
 • Marczuk Zenon
 • Nitecki Szymon
 • Olczyk Aleksandra
 • Pilarski Marcin
 • Sęk Janusz
 • Siudziński Jan
 • Szandrowska Wiesława
 • Ulman Tomasz
 • Wysocka-Marzec Katarzyna

 

W skład Kolegium Arbitrażowego 2022-2025 wchodzą:

 • Bablok Andrzej - Przewodniczący Komisji Opiniującej
 • Gutry Lech - Zastępca Przewodniczącego Komisji Opiniującej
 • Górniak Marek
 • Marczuk Zenon
 • Szandrowska Wiesława