Poznajmy się bliżej - oto rzeczoznawcy prowadzący praktyki w Stowarzyszeniu

Obecnie praktyki w ŚSRM prowadzą:

 • Kościsz Adam - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 4417 od 2006 r.
 • Kroker Maria - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 3522 od 2001 r.
 • Łukasik – Kisiel Ewa - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 2323 od 1997 r.
 • Orłoś Joanna - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 3929 od 2003 r.
 • Pastwa Wojciech - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 4564 od 2007 r.
 • Szandrowska Wiesława - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 2678 od 1997 r.
 • Trząski Marek - rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 1935 od 1996 r.

 

Adam Kościsz – Rzeczoznawca majątkowy – państwowe uprawnienia zawodowe nr 4417.

 

Od Adama ...

Mam 18-letni staż zawodowy. Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych od 2006 roku, a praktyki zawodowe prowadzę od  2012 roku (ok. 12 lat). W tym czasie, w ramach Spółki Sigma Capital, firmy AKANT oraz Stowarzyszenia miałem przyjemność podzielić się swoją wiedzą z ok. 100 kandydatami do zawodu.

Z wykształcenia jestem mgr inżynierem chemikiem ceramikiem, technologiem  materiałów (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, rok ukończenia: 1990). Posiadam  doświadczenie w samodzielnym kierowaniu przedsiębiorstwami oraz w praktyce konsultingu i doradztwa. Posiadam uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jestem czynnym rzeczoznawcą majątkowym od 2006 roku. W tym czasie uczestniczyłem w wielu projektach i wycenach. W dorobku mam corocznie kilkadziesiąt wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym około 50% wykonywanych w ramach pełnionej od 2006 r. funkcji stałego biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w Krakowie z zakresu wyceny nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw.

Od 2006 roku prowadzę działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wpierw w jako partner w Sigmie Capital Katowice, obecnie własną działalność.

Od 2009 r. do teraz jestem wykładowcą problematyki wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw na studiach podyplomowych prowadzonych przez uczelnie publiczne i prywatne.

W ramach praktyk dla kandydatów na Rzeczoznawców majątkowych staram się przekazać moją najlepszą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu procedury sporządzania operatów szacunkowych. Stawiam na samodzielność kandydata, czynności praktyczne w ocenie stanu nieruchomości (badanie stanu, oględziny i opis nieruchomości w terenie), przekazuję wskazówki podczas spotkań oraz przy ocenie projektów operatów szacunkowych. Jestem na bieżąco dostępny pod emailem i telefonem.

 

Ewa Łukasik-Kisiel – Rzeczoznawca majątkowy – państwowe uprawnienia zawodowe nr 2323.

Od Ewy ...

Rzeczoznawcą majątkowym jestem od 1997 roku i od początku zawód uprawiam prowadząc działność  gospodarczą. Pracę zawodową połączyłam z pracą społeczną uczestnicząc w działalności Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, obecnie im.Andrzeja Kalusa. Będąc przez wiele lat członkiem Rady Stowarzyszenia pełniłam funkcje od sekretarza, poprzez skarbnika, do Prezesa Stowarzyszenia, którą to zaszczytną rolę pełniłam przez 2 kadencje w latach 2016 - 2022. Swoje doświadczenie zawodowe dopełniłam również pracując od wielu lat w Komisji Opiniującej ŚSRM w Katowicach oraz drugą kadencję w Komisji Arbitrażowej działającej w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Praca w obu Komisjach przyniosła nowe doświadczenia i wzbogaciła moją wiedzę, bo prawdą jest, że uczenie się na cudzych błędach jest bardzo cenne.

Będąc z wykształcenia magistrem inżynierem urządzeń cieplnych i ochrony atmosfery po Politechnice Śląskiej w Gliwicach najbliżej sercu leży mi wycena nieruchomości przemysłowych, inwestycji deweloperskich itp. Przez 27 lat działalności wyspecjalizowałam się również w wycenie tzw. "mienia zabużańskiego" oraz odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi. Od wielu lat prowadzę również praktyki zawodowe organizowane przez nasze Stowarzyszenie.

W ramach prowadzonych praktyk prowadzę zajęcia z podejścia dochodowego. W ramach praktyk w systemie 1 grupa na 1 miesiąc spotykam się z praktykantami minimum 3 razy w ciągu miesiąca. Na pierwszych zajęciach zapoznaję uczestników praktyk z przedmiotem wyceny, oglądamy razem nieruchomość, następnie omawiam metodykę i zadaję zadania z zakresu badania ksiąg wieczystych, przeznaczenia w planie oraz analizy ofert. Po tygodniu spotykamy się i wspólnie omawiamy efekty badań i analizy rynku. Jeszcze raz szczegółowo omawiam metodykę, by na 3 zajęcia otrzymać od uczestników praktyk wstępnie opracowane projekty operatów szacunkowych.  Po sprawdzeniu prac uczestnicy praktyk otrzymują swoje projekty z naniesionymi uwagami, by na ostatnie zajęcia dostarczyli już pełne opracowania projektów operatów szacunkowych.

Prowadząc zajęcia z praktykantami staram się im przybliżyć zalety i wady zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Przede wszystkim staram się uświadomić im, z jak dużą odpowiedzialnością łączy się zawód rzeczoznawcy, jak interdyscyplinarna jest to wiedza i że praktycznie uczyć się będą przez cały okres swojej działalności jako rzeczoznawcy majątkowi. Przyznam, że przekazywane w sposób rzetelny informacje mówiące o blaskach i cieniach zawodu wzbudziły u kilku osób refleksję i doprowadziły do wniosku, że takie informacje powinny być przekazywane na początku ich drogi do uzyskania uprawnień  rzeczoznawcy majątkowego.

 

Wojciech Jan Pastwa REV – Rzeczoznawca majątkowy – państwowe uprawnienia zawodowe nr 4564.

Od Wojciecha ...

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i. Andrzeja Kalusa w Katowicach od 2005 roku. W Stowarzyszeniu od 2010 roku pełnię funkcję Skarbnika.

Od 2014 roku jestem Pełnomocnikiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ds. praktyk zawodowych w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.

W latach 2015 – 2021 byłem członkiem Komisji Standardów przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a ponadto byłem członkiem zespołu tworzącego aktualnie funkcjonujący Standard zawodowy wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.

W grudniu 2022 roku Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii zostałem powołany w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem mechanikiem. Ponadto ukończyłem Studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – zarządzanie w gospodarce, Studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych oraz Studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – audyting energetyczny w budownictwie, po których uzyskałem uprawnienia audytora energetycznego z prawem wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (uprawnienia nr 300).

Od 2018 roku posiadam certyfikat TEGoVA „Recognised European Valuer” – REV.

Jestem czynnym rzeczoznawcą majątkowym od 2007 roku. W tym czasie wykonałem kilkaset wycen praw do nieruchomości, w tym: gruntowych niezabudowanych, zabudowanych, rolnych, leśnych, specjalnych (stacje paliw, autosalony, ośrodki wypoczynkowe itp.) w różnych podejściach (porównawcze, dochodowe, kosztowe, mieszane) dla różnych celów (sprzedaż, aktualizacja UW, oddanie w trwały zarząd, zabezpieczenie wierzytelności, mienie zabużańskie, aport, wartość nakładów i inne), kilkaset wycen i opinii w zakresie ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowe, służebności przesyłu jak również służebności osobiste), i innych opracowań dotyczących rynku nieruchomości.

Praktyki zawodowe prowadziłem od 2010 roku, w tym od 2019 roku w ramach Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. W tym okresie miałem przyjemność prowadzić zajęcia praktyczne z około stu kilkudziesięcioma kandydatami do zawodu, z których znacząca większość pomyślnie uzyskała uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

W trakcie trwania praktyk zawodowych staram się przekazać kandydatom na rzeczoznawcę majątkowego pełne spektrum tej jakże interdyscyplinarnej wiedzy wymaganej w tym zawodzie.

 

Wiesława Szandrowska - Rzeczoznawca majątkowy – państwowe uprawnienia zawodowe nr 2678

 

Od Wiesławy…

Uprawnienia mam od roku 1997 r., tak więc czynnym rzeczoznawcą majątkowym jestem już 27 lat.  Członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jestem od 1997 r. 

Niestety nie powiem od ilu lat prowadzę praktyki w Stowarzyszeniu i ile osób było przez ten czas u mnie na praktykach… po prostu od wielu lat, a praktykantów trudno zliczyć…  Obecnie prowadzę praktyki z tematu wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej, poprzednio z metody porównywania parami, jak też w temacie opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 

Z wykształcenia jestem geodetą. Posiadam certyfikat mediatora (od 2011 r.), ukończyłam seminarium w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz wiele wiele innych.

W ŚSRM pełniłam funkcje Przewodniczącej i V-ce Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Opiniującej. Byłam też członkiem i z-cą w Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Obecnie jestem członkiem Komisji Opiniującej w Stowarzyszeniu.

Moje doświadczenie zawodowe to głównie:

 • inwentaryzacje budynków wielorodzinnych dla potrzeb uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, obliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej i wycena lokali dla potrzeb sprzedaży przez gminy, spółdzielnie i inne podmioty,
 • wyceny nieruchomości zabudowanych o różnym przeznaczeniu lub w trakcie rozwoju inwestycyjnego na potrzeby kredytowania przez banki,
 • wycena nieruchomości w okresie kredytowania - monitorowanie wartości,
 • wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb zakupu i sfinansowania kredytem, sprzedaży przez podmioty publiczne,
 • wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, ustanowienia służebności drogi, przesyłu.

W trakcie prowadzenia praktyk Kandydaci są zobowiązani do samodzielnego przeanalizowania i wybrania nieruchomości podobnych stanowiących bazę do wyceny z pliku otrzymanych transakcji, do określenia cech, jakie są istotne na rynku lokalnym, a następnie do ustalenia cech różnicujących nieruchomość wycenianą od przyjętych jako podobne w zbiorze do wyceny. Zwracam uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz standardy zawodowe. Kładę nacisk na znajomość rynku. Kandydaci w oparciu o moje wskazówki samodzielnie dokonują obliczeń wag cech i wartości nieruchomości.

 

Marek Trząski - Rzeczoznawca majątkowy – państwowe uprawnienia zawodowe nr 1935

Od Marka...

Jestem rzeczoznawcą majątkowym od 28 lat, biegłym sądowym od lat 12. Członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jestem odkąd mam uprawnienia, a więc od 1996, a praktyki zawodowe prowadzę od 3 lat. W tym czasie, miałem przyjemność podzielić się swoją wiedzą z kilkudziestoma kandydatami do zawodu.

Czynnie wykonuję zawód od 1996 roku, daje mi to bogate doświadczenie. Jestem współzałożycielem bazy danych „Walor” która funkcjonuje od 1997 roku.

Specjalizuję się w kompleksowej wycenie wartości nieruchomości oraz innych składników majątkowych, świadcząc usługi dla klientów indywidualnych, firm i instytucji.

Każde zlecenie traktuję indywidualnie, dbając o wysoką jakość świadczonych usług oraz pełną satysfakcję klientów. Moje działania opierają się na solidnej wiedzy merytorycznej oraz aktualnych przepisach prawa.

Jestem świadomy, jak istotne są zaufanie i rzetelność w relacjach z klientami. Dlatego też stawiam na transparentność działań oraz terminowość w realizacji zleceń.

To wszystko, oprócz wiedzy i praktycznych doświadczeń, staram się przekazać Kandydatom na praktykach. Namawiam do rzetelności, profesjonalizmu oraz budowania zaufania do siebie i zawodu.