Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

w 2023 roku zawarliśmy trójstronne porozumienie o powołaniu Sądów Polubownych ds. rozwiązania sporów w gospodarce nieruchomościami.

Projekt ma charakter pilotażowy i jest próbą wdrożenia wniosków z XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych "Biegły Rzeczoznawca Majątkowy - Potencjał zawodu i Funkcji", podczas której prowadzona była szeroka dyskusja nad rozwiązaniami umożliwiającymi sprawne rozstrzyganie sporów związanych z wartością nieruchomości.

Zasady prowadzenia mediacji i arbitrażu oparte zostaną na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Wypracowane w ramach Projektu procedury i narzędzia ukierunkowane będą wyłącznie na sprawne rozwiązanie sporu o wartość nieruchomości. Z postępowań mediacyjnych i arbitrażowych wyłączone będą sprawy, które posiadają odrębnie uregulowaną procedurę oraz organy wykonawcze, w tym: kwalifikowana ocena operatu szacunkowego (art. 157 u.g.n.) oraz ocena zasad wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego (art. 194 - 195 u.g.n.).

Regulamin działania Sądów Polubownych oraz zasady mediacji i arbitrażu opracuje Zespół ds. pozasądowego rozwiązywania sporów w gospodarce nieruchomościami w składzie: Monika Drobyszewska (Przewodnicząca Zespołu), prof. Maria Hełdak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wojciech Kosek, Tomasz Marchewka, prof. Monika Podwórna (Politechnika Wrocławska), Magdalena Szydlak. Zespół powołany został na podstawie pełnomocnictwa udzielonego kol. Monika Drobyszewska przez Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do opracowania zasad i procedur arbitrażu i mediacji (Uchwała nr 7/04/2023 Pfsrm Warszawa ).