Walne Zebranie Sprawozdawcze Częstochowskiego Oddziału

 

K O M U N I K A T

Zarządu Częstochowskiego Oddziału

Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 

 

Zgodnie z § 40 Statutu zwołuję się

Walne Zebranie Sprawozdawcze  Częstochowskiego Oddziału

Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych na dzień 

 

11 maja 2018  r. (piątek)

o godzinie 14,00– w pierwszym  terminie

 lub o godz. 14,15 – w drugim terminie

Zebranie odbędzie się w Częstochowie przy ul. Kopernika 36 – sala restauracji „RETRO”.

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Przewodnicząca

Elżbieta Kazimierska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Częstochowskiego Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

w dniu 11 maja 2018 roku

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwal i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 9. Przerwa kawowa.
 10. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, zgłaszanie propozycji uchwał i wniosków.
 11. Przyjęcie Uchwal i Wniosków.
 12. Część warsztatowa – kol. Tomasz Goebel podzieli się doświadczeniami z pracy w Komisji Opiniującej ŚSRM i Komisji Arbitrażowej PFSRM.
 13. Zakończenie Zebrania.

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Przewodnicząca

Elżbieta Kazimierska