Nowe przepisy prawne

Autor: PFSRM Tagi: Prawo,

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego.


KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2016 r.

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z dnia 2
grudnia 2016 r. poz. 1947).

Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 13 i art. 15, które weszły w życie z dniem 2 grudnia 2016 r.;
2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1948).

Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art.
27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret
drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i
6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1,
które weszły w życie z dniem 2 grudnia 2016 r. ;
2) art. 150, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
3) art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 168, art. 172 pkt 6 oraz art. 192 ust. 1–4,
które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 1966).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 1968).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2016
r. poz. 1988).
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z dnia 15 grudnia 2016 r. poz. 2032).
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2042).
8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z dnia
16 grudnia 2016 r. poz. 2052).
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 19 grudnia
2016 r. poz. 2058).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 23 grudnia
2016 r. poz. 2134).
11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia
23 grudnia 2016 r. poz. 2147).
12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z dnia 28
grudnia 2016 r. poz. 2171).
13. Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2175).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem
art. 4, który wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
14. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. z dnia 28 grudnia
2016 r. poz. 1245).

Galeria