Tarcza antykryzysowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Można złożyć wniosek RDZ do ZUS o zwolnienie z opłacania 100% składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dla kogo zwolnienie?

Dla osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.

Płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.  Niezależnie od złożonego wniosku należy wysyłać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS),

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie (każdorazowo wymaga złożenia nowego wniosku). Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł może skorzystać osoba, która:

 • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiła działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskała w miesiącu poprzedzającym,
 • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiła ją po 31 stycznia 2020 r.,
 • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.,
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł może otrzymać osoba, która:

 • rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest się zwolnionym z opłacania podatku VAT,
 • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

Jeżeli osoba chce skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musi złożyć oświadczenie, że jej sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Z tego świadczenia mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osoby, które korzystają z Ulgi na start
 • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

Należy złożyć wniosek RSP-D. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS),

Powiatowy Urząd Pracy

Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. W przedsiębiorstwie musi nastąpić spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, wynoszący co najmniej 30 proc..

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej.

Wniosek składa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w portalu Praca.gov.pl. lub w wersji papierowej bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Otrzymane środki są bezzwrotne o ile zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne

Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.

Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczych, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 r.

Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

Celem złożenia wniosku należy przygotować wniosek, porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (porozumienie musi być zawarte z przedstawicielami pracowników) oraz wykaz pracowników.

Umowa, wniosek i inne dokumenty są dostępne na stronie www.praca.gov.pl

Porozumienie nie jest dostępne na stronie należy je sporządzić samodzielnie. Dodatkowo w terminie 5 dni od dnia podpisania porozumienia należy je przedłożyć do sprawdzenia właściwemu miejscowo Powiatowemu Inspektorowi Pracy.

Wniosek składa się w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym dla siedziby pracodawcy w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Można otrzymać pożyczkę do kwoty 5.000 zł.

Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy.

Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Formularze i dokumenty są dostępne na stronie www.praca.gov.pl

Urząd Skarbowy

Inne formy wsparcia:

 • odroczenie płatności podatku,
 • rozłożenie zaległego podatku na raty,
 • umorzenie zaległości podatkowej,
 • obniżenie zaliczki na PIT/CIT,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki,
 • odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.,
 • brak sankcji za błędy w JPK_VAT,
 • przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku,

Szczegółowych informacji dotyczących powyższych form wsparcia udziela właściwy urząd skarbowy. Złożenie wniosków odbywa się w dotychczasowym trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i jest indywidualnie rozpatrywane dla każdej sprawy.