Praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majatkowych im. Andrzeja Kalusa
prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. 
(t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2006 z póź. zm.)
zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.)

W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1. nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jak przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
5. nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
6. nieruchomości rolnej lub leśnej,
7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
8. nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;

Praktyki trwają 6 miesięcy.  

Rozpoczęcie praktyk MAJ 2024 R.

Obecnie ilość wolnych miejsc: 7

Nabór trwa do 10 KWIETNIA BR. lub do wyczerpania liczby miejsc.

Aby rozpocząć praktykę zawodową w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa należy złożyć wymienione niżej dokumenty w oryginale oraz dokonać następujących opłat:

1. Wypełniony wniosek o odbycie praktyki zawodowej w ŚSRM. (załącznik nr 1).
1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie dziennika praktyk (załącznik nr 2),

2. Oświadczenie dot. spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości (załącznik nr 3),
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
4. Oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości,
5. Potwierdzenie dokonania 3 wpłat:

  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, nr konta: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 - Opłata za czynności administracyjne – 500,00 zł,
  • na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 - Opłata za wydanie dziennika praktyk  - 214,66 zł
  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, nr konta: 41 1020 2313 0000 3102 0149 9888 - Koszt praktyki zawodowej – 3.883,00 zł.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Nie przyjmujemy dokumentów wysyłanych elektonicznie.

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa 
ul. Obroki 133 (budynek firmy Haller SA)
40-833 Katowice
tel./kom. 32 2530727
e-mail: info@srm.com.pl

Biuro czynne:
pon. - czw. 09.00 – 15.00; pt. 09.00 – 14.00   Przed wizytą w biurze prosimy o kontakt telefoniczny.