Praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 
prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 586 z póź. zm.)
zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 65)

W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1. nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jak przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
5. nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
6. nieruchomości rolnej lub leśnej,
7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
8. nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;

Praktyki trwają 6 miesięcy.

NABÓR DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2020 - 6 WOLNYCH MIEJSC TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAKTYK - 1 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Aby rozpocząć praktykę zawodową w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych należy złożyć wymienione niżej dokumenty w oryginale oraz dokonać następujących opłat:

1. Wypełniony wniosek o odbycie praktyki zawodowej w ŚSRM. (załącznik nr 1).
1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie dziennika praktyk (załącznik nr 2),

2. Oświadczenie dot. spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości (załącznik nr 3),
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
4. Oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości,
5. Potwierdzenie dokonania 3 wpłat:

  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 - Opłata za czynności administracyjne – 400,00 zł,
  • na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 - Opłata za wydanie dziennika praktyk – 147,54.
  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 41 1020 2313 0000 3102 0149 9888 - Koszt praktyki zawodowej – 2624.00 zł

O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW WG. POWYŻSZEGO WYKAZU (DOKUMENTACJA NIEKOMPLETNA NIE BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI). ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Dokumenty wysłane drogą elektroniczną nie biorą udziału w rekrutacji.

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Obroki 133 (budynek firmy Haller SA)
40-833 Katowice
tel./kom. 32 2530727 / 500062113
e-mail: info@srm.com.pl

Biuro czynne:
pon. 08.00 – 17.00; wt. śr. czw. 08.00 – 16.00; pt. 08.00 – 14.00   Ze względu na epidemię przed wizytą w biurze prosimy o kontakt telefoniczny.