Praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców

W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Praktyki trwają 6 miesięcy.

TERMIN ROZOCZĘCIA PRAKTYKI - 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r. - 10 WOLNYCH MIEJSC - NABÓR DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2019r. LUB DO WYCZERPANIA LICZBY WOLNYCH MIEJSC.

Aby rozpocząć praktykę zawodową w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych należy złożyć wymienione niżej dokumenty w oryginale oraz dokonać następujących opłat:

1. Wypełniony wniosek o odbycie praktyki zawodowej w ŚSRM. (załącznik nr 1).
1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie dziennika praktyk (załącznik nr 2),

2. Oświadczenie dot. spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości (załącznik nr 3),
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
4. Oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości,
5. Potwierdzenie dokonania 3 wpłat:

  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 - Opłata za czynności administracyjne – 400,00 zł,
  • na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 - Opłata za wydanie dziennika praktyk – 137,60 zł.
  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 41 1020 2313 0000 3102 0149 9888 - Koszt praktyki zawodowej – 2571,00 zł

O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW WG. POWYŻSZEGO WYKAZU (DOKUMENTACJA NIEKOMPLETNA NIE BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI). ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Dokumenty wysłane drogą elektroniczną nie biorą udziału w rekrutacji.

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Dąbrowskiego 22/113
40-032 Katowice
tel./kom. 32 2530727 / 500062113
e-mail: info@srm.com.pl

Biuro czynne:
pon. 08.00 – 17.00; wt. śr. czw. 08.00 – 16.00; pt. 08.00 – 14.00