PRAKTYKI DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCĘ MAJATKOWEGO

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 
prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 586 z póź. zm.)
zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 65)

W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1. nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jak przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
5. nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
6. nieruchomości rolnej lub leśnej,
7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
8. nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;

Praktyki trwają 6 miesięcy.


NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE ROZPOCZNIE SIĘ PO 21 KWIETNIA 2021 ROKU - TERMIN ROZPOCZĘCIA: LIPIEC 2021.